مشخصات فردی و زندگینامه
نام:حامد
نام خانوادگی:اکبرزاده
پست الکترونیک:hamed.akbarzadeh@yahoo.com
نخصص ها:کلام ، فلسفه ، علوم قرآنی