بررسی و نقد"امکان" و "جواز" تفسیر قرآن در مکتب تفکیک
48 بازدید
محل نشر: شماره 3 مجله سخن جامعه
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
مکتب تفکیک به عنوان یکی از دیدگاه های مطرح در فضای دینی کنونی،نگاه ویژه ای به تفسیر قرآن دارد.تعریف ارایه شده از تفسیر و مباخث این گروه درباره امکان و جواز تفسیر قرآن بیش از هر چیزی بیانگر این مساله است که تنها راه صحیح تفسیر قرآن بهره گیری از روایات و احادیث است و کسی غیر از معصوم نمی تواند و مجاز نیست به تفسیر قرآن بپردازد و تفسیری صحیح و صواب است که به دلالت معصوم باشد بر اساس این دیدگاه هر تفسیری که طبق رای و استنباط انسان ارایه شود،تفسیر به رای محسوب شده و باطل است و روایات ما را از تفسیر به رای منع کرده اند.در این مقاله مباحث مکتب تفکیک درباره امکان و جواز و مفهوم تفسیر مورد نقد و بررسی قرار گرفته است.