الزامات اقتصاد مقاومتی در هندسه معرفتی قرآن کریم
46 بازدید
محل نشر: فصلنامه علمی-تخصصی مدرسه اسلامی علوم سیاسی
نقش: نویسنده
سال نشر: 0000/00/00
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی