عدالت اجتماعی در اندیشه فقهی سیاسی امام خمینی(ره)
23 بازدید
مقطع: نامشخص
نقش: راهنما
دانشگاه: حوزه علمیه تهران
عدالت اجتماعی در اندیشه فقهی-سیاسی امام خمینی